Habtoor

پروژه
مجموعه فرشته ۲۴

ایده اولیه

در دنیا ساختمان‌های چند منظوره متشکل از واحدهای اداری، تجاری و غذایی متنوع به صورت متمرکز شکل می‌گیرد. مجموعه‌ای که در آن افراد می‌توانند با ترکیبی از سبک‌ها و ذائقه‌های مختلف غذایی مواجه شوند و از میان آن‌ها انتخاب نمایند. بر این پایه ایده اولیه مجموعه فرشته ۲۴ شکل گرفت.

استراتژی

در گام اول نوع مخاطب، ظرفیت و کلاس کاری قابل ارائه مبنای شکل‌گیری استراتژی اولیه بود. در گام دوم بر مبنای تحلیل‌های پروژه و دیتابیس‌های شکل گرفته در مجموعه حبتور و چشم اندازهای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری، تفکیک مجموعه به ۴ واحد متشکل از برگر شاپ(مورگن)، کافی شاپ(۲۴)، رستوران ایرانی(دیوان) و رستوران ملل(کاشی بیاز) صورت گرفت.

طرح نهایی

بر مبنای استراتژی تعریف شده و ریز فضاهای مورد نیاز هر یک از رستوران‌ها طرح نهایی شکل گرفت. طرح نهایی شامل تعریف روندها و ارتباطات فضایی می‌باشد. همچنین تکمیل نقشه‌های چیدمان تاسیسات و دیتیل‌های اجرایی خطوط پخت و کانترهای تحویل در این مرحله صورت می‌پذیرد.

Our costumers

برندهای معروف پروژه فرشته

درباره پروژه مجموعه فرشته ۲۴

ساختمان چند منظوره فرشته ۲۴ واقع در منطقه ۱ تهران، خیابان فرشته که توسط گروه مهندسین پژمان جوزی طراحی و اجرا شد که در سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری رسید. پلان این ساختمان متشکل از ۱۰ طبقه اداری، ۳ طبقه تجاری و پارکینگ می‌باشد. برندهای سرشناس چون باشگاه ورزشی گردان، فرش فروشی پلاسی، خانه اسکی فرشته ۲۴، جواهری گوهربین، جواهری رستمیان و رستوران‌های شاخصی چون برگرشاپ مورگن، کافی‌شاپ بیست و چهار، رستوران ایرانی دیوان، رستوران ملل کاشی بیاز در این ساختمان حضور دارند.

با توجه به سبک کاری خاص هر کدام از برندهای غذایی مطرح شده، برآورده کردن نیازهای آن‌ها مستلزم ارائه برندهای با کیفیت خارجی و داخلی موجود در صنعت رستوران‌داری بود. مجموعه حبتور با استفاده از امکانات و تجربیات خود در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی، طراحی آشپزخانه صنعتی رستوران، ساخت و تامین تجهیزات کافه رستوران در این مسیر گام‌هایی موثر برداشت. ساختمان این مجتمع با نمای تمام شیشه، جایگاهی برای برندهای مطرح ایران و جهان و محیطی مناسب برای تفریح است.

آنچه
حبتور انجام داد

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ رﺳﺎم ﺗﮏ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ (ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺒﺘﻮر) ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دارا ﺑﻮدن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻰ در اﺟﺮاى ﭘﺮوژه‌ﻫﺎى رﺳﺘﻮراﻧﻰ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر، ﺑﺎ چالش‌های اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ (راه اندازی و طراحی آشپزخانه صنعتی) ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻨﺎ است؛ ﻟﺬا از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ و در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﮐﺎﻧﺴﭙﺘﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ، اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻫﺮ ﭘﺮوژه و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن و رﺟﻮع ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﯿﻄﻰ و ﻣﯿﺪاﻧﻰ، ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻠﯿﻠﻰ اﯾﻦ دﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎى ذﯾﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:

تجهیزات انحصاری (ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﺮوژه-ﺳﻔﺎرشی-اﺧﺘﺼﺎصی)​

تجهیزات انحصاری (ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﺮوژه-ﺳﻔﺎرشی-اﺧﺘﺼﺎصی)

تیم حبتور در این پروژه همگام با مشتری از مرحله مشاوره و بازدید از پروژه، تا طراحی آشپزخانه صنعتی و نظارت بر اجرا و نصب تجهیزات کافه رستوران در کنار مشتری حضور داشته است.

شروع پروژه با جلسات ابتدایی بررسی پروژه آغاز شد. سپس با توجه به مختصات جغرافیایی پروژه و ایده‌های غذایی مطرح، سعی شد تا ضمن امکان‌سنجی، کانسپت مناسب جهت هر یک از واحدهای غذایی انتخاب و به کارفرمای پروژه پیشنهاد گردد.

بعد از نهایی شدن کانسپت پیشنهادی، اعضای مستقر در دپارتمان‌های حبتور فعالیت خود را به صورت مستقل و با هدف اجرای صحیح پروژه پیش بردند.

طراحی خاص و نمایشی آشپزخانه صنعتی

همکاری تیمی افراد در حبتور با تخصص‌های مختلف موجب گردید تا امکان بررسی جوانب مختلف پروژه از دیدگاه تخصصی فراهم گردد و خطاهای احتمالی در مسیر اجرا به حداقل ممکن برسد.

دپارتمان‌های فعال در این پروژه شامل دپارتمان‌های تحقیق و توسعه، دپارتمان مشاوره و طراحی آشپزخانه صنعتی، دپارتمان ساخت، دپارتمان بازرگانی و دپارتمان نصب و خدمات پس از فروش بوده است.

طراحی آشپزخانه صنعتی
طراحی آشپزخانه صنعتی پروژه فرشته ۲۴

طراحی مجموعه فرشته ۲۴

شروع فرایند از اتدهای اولیه شروع و به طرح نهایی رسیده است.

مزیت این فعالیت در دپارتمان طراحی رسیدن به طرح نهایی در قالب بررسی طرح‌های مختلف بر روی کاغذ و نهایی شدن ایده اصلی در قالب نقشه بوده است. همچنین پاسخ دادن به چالش‌هایی چون کمبود فضا برای آماده‌سازی در این مرحله مورد توجه قرار گرفت و با مطرح شدن در جلسات مختلف در قالب فضاهایی در قسمت پارکینگ به آن پاسخ داده شد.

بـــرای مشـــاوره و طـــراحی تمــــاس بگیــــرید


شرکت حبتور با بیش از یک دهه تجربه در انجام پروژه‌های بزرگ و متنوع در زمینه طراحی و راه اندازی آشپزخانه صنعتی و تامین تجهیزات کافه و رستوران، آماده مشاوره، اجرا و راه اندازی کافه، رستوران و یا فست فود شماست.
برای مشاوره رایگان همین حالا با ما تماس بگیرید.

نصب و تست تجهیزات پروژه فرشته

شروع فرایند از اتدهای اولیه شروع و به طرح نهایی رسیده است.

مزیت این فعالیت در دپارتمان طراحی رسیدن به طرح نهایی در قالب بررسی طرح‌های مختلف بر روی کاغذ و نهایی شدن ایده اصلی در قالب نقشه بوده است. 

Consultation

رزرو وقت مشاوره