Habtoor

تجهیزات کافه و رستوران

Equipment

تجهیزات آشپزخانه صنعتی کافه و رستوران

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ رﺳﺎم ﺗﮏ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ (ﺣﺒﺘﻮر) ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دارا ﺑﻮدن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻰ در تجهیزات آشپزخانه صنعتی و اﺟﺮاى ﭘﺮوژه‌ﻫﺎى رﺳﺘﻮراﻧﻰ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر، ﺑﺎ چالش‌های اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻨﺎ است؛ ﻟﺬا از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ و در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﮐﺎﻧﺴﭙﺘﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ، اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻫﺮ ﭘﺮوژه و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن و رﺟﻮع ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﯿﻄﻰ و ﻣﯿﺪاﻧﻰ، ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻠﯿﻠﻰ اﯾﻦ دﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎى ذﯾﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:

تجهیزات آشپزخانه صنعتی کافه و رستوران

تجهیزات انحصاری (ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﺮوژه-ﺳﻔﺎرشی-اﺧﺘﺼﺎصی)

ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز و ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻨﻮ، برای تجهیزات آشپزخانه صنعتی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎص ﭘﺨﺖ، ﺳﺮو و ﯾﺎ ﺣﺘﻰ آﻣﺎده ﺳﺎزى دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﮔﺎﻫﺎ ﻣﺪل آن را در ﺟﺎﯾﻰ ﺣﺘﻰ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دﯾﺪه‌اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎ آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ اﯾﺪه درآورﯾﺪ و ﺑﺎ ﺑﻮﻣﻰ ﺳﺎزى از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﯾﮋﮔﻰ در رﺳﺘﻮران ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ.

طراحی خاص و نمایشی یک آشپزخانه

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺒﺘﻮر ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻰ اﯾﺪه‌ﻫﺎى ﺷﻤﺎ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮاﺣﻰ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌اى ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ و ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺴﻤﺘﻰ از رﻓﺘﺎر ﭘﺨﺖ ﯾﺎ ﺳﺮو را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺸﻰ ﻃﺮاﺣﻰ و اﺟﺮا ﮐﻨﺪ. ﭘﺨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﻰ و ﯾﺎ زﻧﺪه ﻧﺸﺎن دادن ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺨﺖ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺮاى ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻰ دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ آن آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
تجهیزات آشپزخانه کافه و رستوران
توسعه کانسپت​ تیم حبتور

بازکردن ﮔﺮه‌ﻫﺎى ﻓﻨﻰ

در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد در ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی تجهیزات آشپزخانه صنعتی در ﮔﺎم‌ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﯾﯽ، زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻻزم ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﻰ و ﻓﻨﻰ را ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﯾﮏ واﺣﺪ رﺳﺘﻮراﻧﻰ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎرى ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾﺎد ﻓﻨﻰ از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﺠﺎد اﮔﺰاﺳﺖ ﻻزم ﺑﺮاى ﻫﻮدﻫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﻮاى ﺗﺎزه ﺑﺮاى آن‌ها، ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺒﻮد ﮔﺎز، ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﯾﺠﺎد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎى ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻰ ﻻزم را دارﻧﺪ ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎوره‌ﻫﺎى ﻻزم را در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮐﺮدن ﮔﺮه‌ﻫﺎى ﻓﻨﻰ ارائه ﻣﻰ‌دﻫﺪ.

بررسی بیزنس (فکر اقتصادی و ایجاد) مدل اجرایی

ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﻣﺸﺘﺮک، در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور در ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻰ اﺟﺮاي ﻃﺮح و اﯾﺪه‌ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﻰ و اﺟﺮاﯾﻰ، اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺨﺸﻰ از اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﻰ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺎوره دﻫﺪ.

ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎى ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻰ ﯾﮏ ﻃﺮح روى ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﻤﻠﯿﺎت‌ﻫﺎى آزﻣﻮن ﺧﻄﺎﯾﻰ ﻫﻤﺎن ﻃﺮح است. 

برنامه ریزی استراتژیک​ تیم حبتور

بـــرای مشـــاوره و طـــراحی تمــــاس بگیــــرید

شرکت حبتور با بیش از یک دهه تجربه در انجام پروژه‌های بزرگ و متنوع در زمینه طراحی و راه اندازی آشپزخانه صنعتی و تامین تجهیزات آشپزخانه صنعتی، آماده مشاوره، اجرا و راه اندازی کافه رستوران و یا فست فود شماست.
برای مشاوره رایگان همین حالا با ما تماس بگیرید.

Steel equipment

تجهیزات استیل

تجهیزات آشپزخانه صنعتی در بخش آماده سازی و آشپزخانه واحدهای غذایی، بیش از ۶۰ درصد فضا توسط محصولات استیل اشغال شده که این بدان معنی است که حجم زیادی از تجهیزات شامل محصولات صنایع استیل ساختنی اعم از هود، میز، شلف، سینک و سایر صنایع از این قبیل است.

نظر به اینکه این محصولات دائما در معرض تنش و فشار از جمله حرارت، لرزش و ضربه هستند، ضروریست در ساخت آن استانداردهای فنی و نظارت کافی رعایت شود، از جمله نکاتی چون گرید استیل و ضخامت های مختلف آن و ترکیب اصولی آن در محصول و بسته به کاربری تاثیر به سزایی در کیفیت و بهای تمام شده خواهد داشت.

در نتیجه اگر این موارد با حساسیت و علم لازم انجام نشود علاوه بر هزینه‌های بالایی که به کارفرما تحمیل می‌کند، از کاربری محصولات کاسته و ضررهای مالی در پی خواهد داشت.

راه اندازی آشپزخانه صنعتی
Play Video
تجهیزات آماده سازی غذا

تجهیزات آماده سازی

در راه اندازی آشپزخانه صنعتی وسایل و تجهیزات بسیار متنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ از جمله می‌توان در تجهیزات آشپزخانه صنعتی به تجهیزات آماده سازی آشپزخانه صنعتی مانند کابینت، میز کار، شلف، هود و سینک. تجهیزات سرو غذا همچون ترولی گاری حمل بار غذا و تجهیزات سلف سرویس و سایر مواردی چون لوازم طبخ غذا شامل انواع اجاق‌ها، دیگ‌ها، فرها و سرخ کن‌ها اشاره کرد.

کلیه تجهیزات عنوان شده و سایر مواردی مچون تجهیزات فست فود و تجهیزات کافی شاپ اعم از دستگاه‌های نگهداری مواد (فریزر، یخچال‌ها و…) به طور فنی و کارشناسانه توسط تیم‌های فنی و مهندسی ما ساخته و جهت اراده عرضه می‌گردد.

تجهیزات برودتی

در محصولات برودتی جهت عایق سازی از فرآیند مختلفی استفاده می‌شود. پلاستوفوم و فوم‌های تزریقی در حقیقت هریک از این روش‌ها نقاط قوت و ضعف خود را دارا می‌باشند. طراحی محصولات این امکان را فراهم می‌کند تا به فراخور نیازی که قرار بر پاسخگویی می‌باشد ترکیبی از این روش‌ها استفاده شود تا به بالاترین بهره وری در پروژه‌ها نائل آییم.

مکانیزم یخچال و صنایع برودتی متاثر از پارامترهایی است که در عین پیوستگی عملکرد دارای شخصیتی مجزا می‌باشند و طراحی این امکان را فراهم می‌کند تا موتور، کندانسور، اواپراتور و روش‌های عایق سازی در بهینه ترین و بالاترین حال عملکردی خود در خدمت پروژه قرار گیرند.

تجهزات برودتی
تجهیزات پخت

تجهیزات پخت غذا

تجهیزات پخت و پز حرفه‌ای شاهرگ حیاتی تجهیزات آشپزخانه صنعتی می‌باشد. شما چه صاحب یک کافه کوچک باشید، چه یک رستوران بسیار معروف در دل یک مرکز تجاری نیازمن مجموعه ای از تجهیزات پخت و پز صنعتی می‌باشید؛ که بتواند ضمن تامین کیفیت پخت استاندارد موجب صرفه جویی در وقت و هزینه شما گردد. تجهیزات پخت ما، طیف گسترده‌ای از کباب پزهای حرفه‌ای برای رویداد های شلوغ در فضای باز، پلوپزهای برنج برای سرویس های بیرون بردرحجم بالا، تا دستگاه‌های پخت ابتدایی برای گسترش منوی صبحانه شما را در بر می‌گیرد.

هات بن ماری

قسمتی از دستگاه‌هایی که در پروژه‌ها استفاده می‌شوند دستگاه‌هایی هستند که نیازمند نظافت، سرویس و آماده سازی مجدد هستند. در حقیقت این دستگاه‌ها به دلیل استفاده در پروژه‌های دیگر در زمان‌های گذشته نیازمند این خدمات هستند. سوله‌ای در شنزار برای پاسخگویی به این نیاز تجهیز گردیده است و در حال ارائه خدمات گسترده است.

هات بن ماری
Brands

شرکت حبتور نمایندگی برندهای مطرح تجهیزات آشپزخانه

Industrial kitchen equipment

تجهیزات آشپزخانه صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی، مجموعه‌ای از ابزارها و وسایلی هستند که برای آماده‌سازی، پخت و سرو غذا در آشپزخانه‌ صنعتی استفاده می‌شوند. این تجهیزات آشپزخانه به صاحبان رستوران‌ها، فست‌فودها، کافی‌شاپ‌ها و سایر مشاغل مرتبط با غذا، کمک می‌کنند تا با سرعت و دقت بیشتری غذا تهیه کنند و به مشتریان خود خدمات بهتری ارائه دهند.

تجهیزات کافه رستوران

تجهیزات کافه رستوران، مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و ابزارآلاتی هستند که برای آماده‌سازی، پخت و پز و ارائه خدمات در کافه رستوران‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تجهیزات نقش مهمی در کیفیت غذا، بهره‌وری کافه رستوران و رضایت مشتریان دارند. تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی کافه رستوران به عوامل مختلفی مانند نوع کافه رستوران، منوی ارائه شده، فضای کافه رستوران و بودجه شما بستگی دارد. با این حال، به طور کلی می توان تجهیزاتی مانند دستگاه اسپرسوساز، آسیاب قهوه، مخلوط کن، فر، اجاق گاز، سینک ظرفشویی، یخچال و فریزر، تجهیزات سرو وپذیرایی و تجهیزات شستشو را به عنوان ضروری ترین تجهیزات برای راه اندازی آشپزخانه صنعتی در نظر گرفت.

تجهیزات آشپزخانه فست فود

تجهیزات آشپزخانه صنعتی فست فود یکی از مهم‌ترین مراحل راه‌اندازی فست فود است. تجهیزات فست فود باید متناسب با نوع غذاهایی که قرار است در فست فود سرو شود، انتخاب شوند. همچنین، باید از کیفیت و کارایی بالایی برخوردار باشند تا بتوانند نیازهای آشپزخانه فست فود را به خوبی برآورده کنند. برخی از این تجهیزات شامل فر صنعتی، فر پیتزا، گریل صنعتی، سرخ کن صنعتی، اجاق گاز صنعتی، تاپینگ پیتزا، یخچال و فریزر، سینک ظرفشویی، تجهیزات آماده سازی و تجهیزات سرو و پذیرایی هستند.

تجهیزات فود کورت

فود کورت‌ها مجموعه‌ای از غرفه‌های غذایی هستند که در آن انواع غذاها با سرعت و سهولت ارائه می‌شود. هدف اصلی از راه اندازی فود کورت‌ها، افزایش سرعت و سهولت در ارائه و سرو غذا است. تجهیزات آشپزخانه صنعتی فود کورت اغلب همان تجهیزات فست فود هستند و نوع غذاهای فود کورت تعیین کننده نوع تجهیزات مورد نیاز است. تجهیزات آشپزخانه فود کورت شامل اجاق گاز، گریل، فر، سرخ کن، جوجه گردان، همزن، مخلوط کن، اسلایسر، خمیر گیر، یخچال، فریزر و… می‌باشد. علاوه بر این تجهیزات، ممکن است تجهیزات دیگری نیز در فود کورت‌ها مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال تجهیزاتی مانند دستگاه قهوه ساز، اسپرسو ساز، آبمیوه گیری، بستنی ساز و…

انواع تجهیزات آشپزخانه صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی یا تجهیزات کافه و رستوران را می‌توان به دسته‌های مختلفی تقسیم کرد که هر کدام برای انجام یک کار خاص در آشپزخانه‌های رستوران، کافه، فودکورت و… مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 1. تجهیزات آماده‌سازی

این تجهیزات در آشپزخانه صنعتی برای آماده سازی مواد غذایی قبل از پخت و پز استفاده می شوند. تجهیزات آماده سازی وسایلی برای خرد کردن، مخلوط کردن، هم زدن، برش زدن و سایر کارهای آماده‌سازی مواد غذایی هستند. برخی از نمونه‌ تجهیزات آماده‌سازی شامل انواع خورد کن صنعتی، همزن، مخلوط کن، همبرگر زن، چرخ گوشت صنعتی، میکسر صنعتی، غذاساز صنعتی، دستگاه پوست کن، دستگاه خلال کن و… است.

 1. تجهیزات پخت و پز

این تجهیزات شامل وسایلی برای پخت غذا در آشپزخانه صنعتی هستند. برخی از نمونه‌ تجهیزات پخت شامل اجاق گاز صنعتی، فر صنعتی، گریل صنعتی، سرخ کن صنعتی، بخار پز، کباب پز، دستگاه هات داگ ساز و… است. انتخاب تجهیزات پخت و پز با توجه به عوامل مختلفی مانند نوع غذاهایی که قرار است در آشپزخانه پخته شوند، میزان فضای آشپزخانه و بودجه انجام می‌شود.

 1. تجهیزات سرو

برای حمل غذاها از آشپزخانه به میز مشتری از تجهیزات سرو غذا استفاده می شوند. این تجهیزات شامل انواع ترولی، سینی، ظروف سرو غذا، سرویس قاشق و چنگال، سرویس فنجان، کانتر سرو، ماشین گرمکن غذا، سالادبار و… است. تجهیزات سرو به حفظ کیفیت و ظاهر غذا کمک می‌کنند و تجربه‌ای لذت‌بخش را برای مشتریان فراهم می‌آورند. انتخاب تجهیزات سرو آشپزخانه صنعتی باید با توجه به نیازها و ظرفیت آشپزخانه انجام شود.

 1. تجهیزات شستشو

تجهیزات شستشو آشپزخانه صنعتی شامل طیف گسترده‌ای از وسایل و تجهیزاتی است که برای شستشو و نظافت ظروف، وسایل و تجهیزات آشپزخانه صنعتی استفاده می‌شود. برخی از نمونه‌ تجهیزات شامل ماشین ظرفشویی صنعتی، سینک صنعتی، جکوزی صنعتی، قفسه استیل، سبد شستشو، برس شستشو، ماشین شستشو میوه و سبزیجات است که باید از کیفیت بالایی برخوردار باشند. همچنین، این تجهیزات باید به گونه‌ای طراحی شوند که به راحتی قابل تمیز کردن باشند.

 1. تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

این تجهیزات برای نگهداری مواد غذایی و نوشیدنی‌ها در دمای مناسب مورد نیاز هستند. تجهیزات سرمایشی شامل یخچال صنعتی، فریزر صنعتی، دستگاه یخ ساز، سردخانه صنعتی، یخچال ویترینی است و تجهیزات گرمایشی شامل اجاق گاز صنعتی، فر صنعتی، مایکروویو، گریل صنعتی، کتری بخار صنعتی، هود صنعتی و گرمخانه صنعتی است. تجهیزات سرمایشی و گرمایشی آشپزخانه صنعتی نقش مهمی در حفظ کیفیت غذا و سلامت کارکنان آشپزخانه ایفا می‌کنند. همچنین، این تجهیزات باعث افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های انرژی می‌شوند.

 1. تجهیزات نظافتی

تجهیزات نظافتی برای تمیز کردن و ضدعفونی کردن آشپزخانه صنعتی استفاده می شوند. این تجهیزات شامل جارو، تی شوی، بخار شوی، واترجت صنعتی، پولیشر و دستگاه اسکرابر است.

 1. تجهیزات انبار

به وسایلی گفته می شود که برای نگهداری و ذخیره سازی مواد غذایی در آشپزخانه صنعتی استفاده می شوند. این تجهیزات شامل قفسه بندی برای دسترسی آسان به مواد غذایی ، چلیک ها که ظروف استوانه ای برای نگهداری حبوبات و مواد غذایی خشک، ترولی برای حمل و نقل مواد غذایی، باسکول که برای وزن کردن مواد غذایی استفاده می شوند.

 1. تجهیزات مالی

مدیریت مالی نقش مهمی در بهبود بهره‌وری و کارایی آشپزخانه دارد. تجهیزات مالی به صاحبان آشپزخانه کمک می‌کند تا هزینه‌ها را کنترل کنند، درآمد را افزایش و کیفیت غذا را بهبود بخشند. سیستم های کنترل و مدیریت مالی آشپزخانه شامل ثبت سفارشات، مدیریت فروش و صدور فاکتورها، دستگاه نقدیاب و پرداخت الکترونیکی برای انجام تراکنش‌های مالی می‌باشد.

 1. تجهیزات نورپردازی

با انتخاب و نصب تجهیزات نورپردازی مناسب، می توانید فضای آشپزخانه صنعتی خود را روشن و ایمن کنید و به آشپزها کمک کنید تا کار خود را به بهترین شکل انجام دهند. همچنین نورپردازی تابلوهای نمایش منو و سالن غذاخوری باعث جلب توجه مشتریان می‌شود.

هزینه تجهیزات آشپزخانه صنعتی

هزینه تجهیزات آشپزخانه صنعتی به عوامل مختلفی از جمله نوع تجهیزات، کیفیت، برند، ظرفیت و محل خرید بستگی دارد. در ایران، هزینه تجهیزات آشپزخانه صنعتی معمولاً بین چند میلیون تا چند صد میلیون تومان متغیر است. به عنوان مثال، قیمت یک اجاق گاز ساده حدود 8 میلیون تومان است، در حالی که قیمت یک اجاق گاز صنعتی حرفه‌ای با ظرفیت بالا ممکن است به چند صد میلیون تومان برسد.

نکات مهم در خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی

انتخاب تجهیزات آشپزخانه صنعتی مناسب، به عوامل مختلفی از جمله نوع آشپزخانه، حجم کار، بودجه و نیازهای آشپزخانه بستگی دارد. با این حال، برخی از نکات کلیدی که در خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی باید به آنها توجه کرد عبارتند از:

 1. قبل از خرید، باید نیازهای آشپزخانه خود را به دقت مشخص کنید. چه نوع غذاهایی را می‌خواهید طبخ کنید؟ چه ظرفیتی دارید؟ چه بودجه‌ای دارید؟
 2. با یک متخصص مشورت کنید. یک متخصص می‌تواند به شما کمک کند تا تجهیزات مناسب برای نیازهای خود را انتخاب کنید.
 3. تجهیزات آشپزخانه صنعتی باید از کیفیت بالایی برخوردار باشند تا بتوانند به خوبی از عهده وظایف خود برآیند و به مدت طولانی دوام داشته باشند.
 4. گارانتی را بررسی کنید. گارانتی می‌تواند به شما کمک کند تا در صورت بروز مشکل در تجهیزات، هزینه‌های تعمیر یا تعویض را کاهش دهید.
 5. قبل از خرید تجهیزات، سایت‌های مختلف را مقایسه کنید تا بهترین قیمت را پیدا کنید.

با توجه به اهمیت تجهیزات آشپزخانه صنعتی در عملکرد هر آشپزخانه، انتخاب و خرید تجهیزات مناسب و با کیفیت بسیار مهم است. با انتخاب تجهیزات باکیفیت و کارآمد، می‌توان از یک آشپزخانه صنعتی با عملکرد بالا و رضایت‌بخش برخوردار بود.

سفارشی سازی تجهیزات آشپزخانه صنعتی

سفارش تجهیزات آشپزخانه صنعتی کافه و رستوران در شرکت حبتور در مرحله اول شامل بررسی نیازها و شرایط آشپزخانه و طراحی اولیه است. در مرحله دوم مشتری با بررسی طرح اولیه، تغییرات مورد نظر خود را اعلام می‌کند. در مرحله سوم تیم مهندسی حبتور با استفاده از دانش و تجربه خود، تجهیزات سفارشی سازی شده را آماده می‌کند و در مرحله آخر تیم نصاب، تجهیزات را در آشپزخانه نصب و راه اندازی می‌کنند.

برای سفارش تجهیزات آشپزخانه صنعتی، می توانید با کارشناسان شرکت حبتور مشورت کنید تا نیازهای شما به طور دقیق مشخص شود. سپس با استفاده از دانش و تجربه، بهترین راهکار برای آشپزخانه شما ارائه می‌شود.

مشاهده بیشتر +

مدت زمان لازم برای تجهیز آشپزخانه صنعتی به عوامل مختلفی مانند متراژ آشپزخانه، نوع تجهیزات مورد نیاز، سرعت نصب تجهیزات و… بستگی دارد. به طور کلی، می‌توان گفت که تجهیز آشپزخانه صنعتی از چند روز تا چند هفته یا چند ماه طول می‌کشد.

هزینه تجهیز یک آشپزخانه صنعتی از چند میلیون تا چند میلیارد تومان می تواند متغیر باشد. برای محاسبه دقیق هزینه تجهیز آشپزخانه صنعتی، باید نیازهای آشپزخانه و تجهیزات مورد نیاز را به دقت بررسی کرد. برای بررسی دقیق این مورد و دریافت مشاوره رایگان، با کارشناسان حبتور در ارتباط باشید. 

 

برای دریافت مشاوره و ببرسی دقیق نیازهای پروژه خود می توانید با کارشناسان ما از طریق شماره تلفن ۰۲۱۲۲۶۹۴۹۹۹ تماس حاصل فرمایید و یا فرم درخواست مشاوره را پر نمایید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
our latest news

آخرین مقالات ما