Habtoor

تقسیم بندی فضاهای آشپزخانه رستوران جهت دفتر مدیریت، اتاق شستشو و یا اتاق زباله به ابعاد و ظرفیت رستوران بستگی دارد.

رستوران

تقسیم بندی فضاهای آشپزخانه رستوران جهت دفتر مدیریت، اتاق شستشو و یا اتاق زباله به ابعاد و ظرفیت رستوران بستگی دارد.

این فضاها معمولا در قسمت بارانداز طراحی می شود و در صورت نبود فضای بارانداز، در سایر فضاهای آشپزخانه در نظر گرفته می شود. در تقسیم بندی فضاهای آشپزخانه اتاق مدیریت، اتاق زباله و اتاق شستشو سهم کمتری نسبت به دیگر فضاها را دارا می باشند. همچنین برای استراحت کارکنان رستوران، یک فضای کوچک در قسمت بارانداز باید در نظر گرفته شود. تقسیم بندی فضاهای نامبرده با ظرفیت رستوران به صورت زیر می باشد:

فضای تقریبی مورد نیاز (خالص)
تعداد صندلی هامساحت دفتر مدیریت (متر مربع)مساحت اتاق شستشو(متر مربع)مساحت اتاق زباله(متر مربع)
فست فود و یا کمتر از ۵۰۷۵/۵
۱۰۰ – ۵۰۷۵/۵
۱۷۵ – ۱۰۰۴۳/۷۴۳/۷۴۳/۷
۲۵۰ – ۱۷۵۲۹/۹۴۳/۷۴۳/۷
۵۰۰ -۲۵۰۸۶/۱۴۴۳/۷۱۵/۱۱
بیشتر از ۵۰۰۳۰/۲۲۱۵/۱۱۱۵/۱۱

جدول۱- فضاهای مورد نیاز در قسمت بارانداز آشپزخانه صنعتی بر اساس ظرفیت سالن رستوران می باشد.

our projects

برخی از پروژه‌های ما

Services

خدمات حبتور